Đấu thầu

Mời thầu dự án “Thi công xây dựng thô và hoàn thiện phần thân đến mái”
Mời thầu dự án “Thi công hệ thống điện, nước và chống sét”
Tắt [X]